MERCHENDISE / BILETY

A

Więcej…

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

(c) 2022 Marek Wojtachnia

Music & More Records

Regulamin Sklepu

Regulamin określa zasady zakupów w internetowym sklepie shop.mmrecords.pl. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.

Sprzedawcą jest Marek Wojtachnia Music & More z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, NIP 851-143-08-00. Sklep internetowy realizuje sprzedaż towarów na terenie Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową https://shop.mmrecords.pl/

Transakcje obsługiwane są przez zewnętrzne platformy „PayU" oraz "PayPal" posiadające najwyższy poziom bezpieczeństwa. Płatności można dokonywać kartą płatniczą, przelewem tradycyjnym lub tzw. "szybkim przelewem" elektronicznym z rachunków prowadzonych wielu bankach obsługujących klientów w Polsce.

Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - do dwóch dni roboczych po otrzymaniu zamówienia.
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem - do dwóch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia transakcji z platformy "PayU" lub "PayPal". W przypadku płatności kartą lub szybkim przelewem następuje to najpóźniej w następnym dniu roboczym. Uzyskanie potwierdzenia pozostałych przelewów uzależnione jest od danego banku i typu zleconego przelewu.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia, zwrot nadpłaconej kwoty).

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Informacje o sprzedaży promocyjnej wraz z ilością dostępnych w jej ramach ilości towarów jest podawana na bieżąco na stronie internetowej w trakcie realizacji transakcji.

Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie klienta po podaniu NIP i niezbędnych danych. Wszystkie faktury VAT wystawiane są bez konieczności uzyskania podpisu nabywcy.

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
Przesyłki dostarczane są przez Pocztę Polską jako przesyłka priorytetowa lub polecona, czas dostawy 2 dni robocze.

Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru w miejscu uzgodnionym w indywidualnej korespondencji - bez żadnych opłat.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez shop.musicrecords.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem Marek Wojtachnia Music & More, ul.Kolejowa 34i, 05-123 Dąbrowa Chotomowska. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu lub faktury z wyczerpującą informacją o stwierdzonej wadzie. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zwrot towaru w takim przypadku odbywa się na koszt kupującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez towar niebezpieczny.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jast sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Dane osobowe i prywatność

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Marek Wojtachnia Music & More z siedzibą przy ulicy Mokotowskiej 1 w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w następujących celach:

- realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w sklepie przez Klienta,
- realizacji reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
- administracji kontem w serwisie www sklepu,
- reklamowych własnych produktów,
- obsługi newsletter sklepu.

Niezależnie od rejestracji w Sklepie każda osoba może zapisać się na Newsletter i po podaniu adresu e-mail, będzie otrzymywać informacje handlowe zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz poprawiania.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów z punktu 1.

Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest firma Marek Wojtachnia Music and More z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 (02-004) Warszawa, adres mailowy: administrator@mmrecords.pl.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • realizacja zamówień w sklepie internetowym, wliczając rozpatrywanie realizacji reklamacji i zwrotów wynikających z umowy sprzedaży (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy/zamówienia; przetwarzanie danych do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych);
 • administracji kontem w serwisie www sklepu (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania danych do wykonywania usługi sklepu internetowego; przetwarzanie danych do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizowana usługą sklepu);
 • marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; przetwarzanie danych do momentu zgłoszenia przez osobę sprzeciwu na marketing).

Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych;
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług;
 • podmioty będące niezależnymi administratorami danych, którym dane będą udostępniane w związku z realizowaną umową na rzecz osoby, której dane dotyczą, w szczególności podmioty realizujące usługi: płatności elektronicznych, bankowe, kurierskie, pocztowe, prawne.

Dobrowolność podania danych

 • Podanie danych do realizacji umowy/zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy/zamówienia.
 • Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia;
  do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Może Pan/Pani skorzystać z powyższych uprawnień, kierując stosowne pismo na adres siedziby lub pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe podane są na początku informacji.

Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).